سفارش های چهار روزه هواشناسی كشاورزی

سفارش های چهار روزه هواشناسی كشاورزی

لوازم حیوان خانگی: در نظرگرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان، استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان، تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها و كنترل كنه های نباتی در مزارع همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی است كه توسط اداره هواشناسی كشاورزی برای امروز تا روز یكشنبه (۱۸ تا ۲۱ مرداد) صادر گردیده است.به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا یكشنبه (۱۸ تا ۲۱ مرداد) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان زنجان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ در استان اردبیل با توجه كاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان زنجان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان با توجه كاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

• انجام عملیات آبیاری در ساعات خنك روز

• مبارزه شیمیایی با نسل سوم كرم سیب در مناطق دشت و كوهپایه به جز در استان زنجان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• مبارزه شیمیایی با كنه گالی در باغات آلو به جز در استان زنجان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• مبارزه با سفیدك سطحی و داخلی در مزارع پیاز به جز در استان زنجان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• كنترل انگل سس در حاشیه مزارع، راه ها و انهار سنتی و رعایت بهداشت مزارع

• ردیابی آفت مینوز و هلیوتیس در مزارع گوجه فرنگی و مبارزه با نظر كارشناسان به جز در استان زنجان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• مبارزه با پوره زنجره مو در باغات انگور به جز در استان زنجان در ایام پنج شنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• مبارزه با سفیدك سطحی در باغات انگور، درختان هسته دار و دانه دار به جز در استان زنجان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• برداشت ارقام زودرس و تابستانی در باغات میوه

• تغذیه بهینه باغات با استفاده از كودهای ریزمغذی بصورت محلول پاشی

• مبارزه با علف های هرز كف باغ حد الامكان در سایه انداز درخت به جز در استان زنجان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• تغییر سیستم آبیاری در باغات میوه از غرقابی به طشتكی

• حذف شاخه های اضافی، خشك، پاجوش ها و نرك ها در باغات میوه

• زراعت:

• ادامه برداشت گندم در زراعت های آبی و دیم

• استفاده از خاك ورز مركب به منظور انجام عملیات كم خاك ورزی پس از برداشت مزارع غلات

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی و كاه و كلش بعد از برداشت غلات

• مدیریت عملیات آبیاری در زراعت های بهاره برای جلوگیری از تنش های آبی

• انجام عملیات وجین علف های هرز و مصرف كود سرك در زراعت های بهاره (چغندرقند، سیب زمینی، پیازو ذرت...)

• تغذیه بهینه محصولات زراعی بهاری با استفاده از كودهای محلول با نظر كارشناسان فنی

• كنترل سنك بذرخوار در بقایای مزارع كلزا با استفاده از شخم عمیق در مزرعه و مبارزه شیمیایی به جز در استان زنجان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان با توجه كاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها در استان اردبیل با توجه كاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در استان زنجان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• تولید سایه بان روی كندوها و رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور

• در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه ها و سالن ها به منظور كاهش دما

• استفاده از سموم كم خطر گیاهی جهت مبارزه با آفت كنه در مزارع سبزی و صیفی

• برداشت در ساعات اولیه روز و عصر با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول در هوای خنك

• كنترل به موقع كنه های نباتی درباغات میوه و مصرف سموم مناسب بر مبنای وضعیت بیولوژیك آفت

• انجام آزمون برگ در باغات میوه

• مبارزه با انواع كنه در باغات و به خصوص باغات سیب طبق سفارش كارشناسان

• انجام عملیات آبیاری در ساعات خنك روز

• در مزارع گوجه فرنگی مبارزه با پروانه برگخوار موسوم به مینوز با به كارگیری تجهیزات غیر شیمیایی مطابق نظر كارشناسان محل سفارش شده و این فرآیند در مزارع سیب زمینی، بادمجان و فلفل هم پیشنهاد می گردد.

• مبارزه با سفیدك سطحی در تاكستان ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات با هوای خنك و آرام روز

• حفظ زنبورهای براكن رها سازی شده در مزارع گوجه فرنگی و استفاده نكردن از سموم شیمیایی

• مبارزه بیولوژیك و غیر شیمیایی با پروانه مینوز و هلیوتیس در مزارع گوجه فرنگی

• زراعت:

• استفاده از خاك ورز مركب به منظور انجام عملیات كم خاك ورزی پس از برداشت مزارع غلات

• مانیتورینگ (رهگیری) فعالیت كرم های ساقه خوار و طوقه بر در مزارع ذرت

• استفاده از كودهای ریزمغذی در كشت های بهاره با استفاده از نتایج آزمون خاك

• حفظ بقایای گیاهی در مزارعی كه طرح خاكورزی حفاظتی اجرا می گردد.

• در مزارعی كه طرح خاكورزی حفاظتی اجرا نمی گردد بقایای گیاهی همراه ۳۰ تا۵۰ كیلوگرم در هكتار اوره توسط گاوآهن به خاك مزرعه اضافه شود.

• آتش نزدن بقایای كاه و كلش مزارع گندم و جو برداشت شده جهت تقویت مواد آلی خاك و حفظ موجودات مفید خاك

• عدم برگ چینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار بالای قند در غده ها

• كنترل كنه های نباتی در مزارع

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوها

• در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم در استان مازندران در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید و در روز جمعه به علت بارش باران و در روز شنبه به علت بارش پراكنده و در استان گیلان احتیاط در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و خودداری در روز جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با توجه كاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان مازندران در روز پنجشنبه و در استان گیلان در روز جمعه به علت وزش باد شدید

• كاهش فاصله آبیاری حداقل هفته ای دو مرتبه با مدت زمان آبیاری حداقلی برای نهال های جوان و درختان بارده (با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه)

• تولید پوشش حفاظتی با توری و سایبان جهت كاهش تبخیر و تعرق در درختان میوه

• اعمال روش های صرفه جویی آب در باغ ها با پخش پوشش های حفاظتی نظیر مالچ، كاه و كلش، براده چوب در منطقه سایه انداز و روی خاك به منظور كاهش تبخیر و تعرق از سطح خاك

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• كنترل آفت مینوز مركبات در باغ های جوان مركبات و نهالستان ها با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

• كنترل كنه نقره ای در باغ های مركبات آلوده به آفت با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

• ردیابی و كنترل مگس میوه مدیترانه ای در باغ ها با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

• زراعت:

• تسریع در برداشت مزارع رسیده برنج با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

• كنترل بیماری بلاست خوشه برنج و كرم ساقه خوار برج در اراضی شالیزاری دیركاشت با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

• كنترل كرم ساقه خوار برنج در خزانه های كشت دوم با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به كاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز پنجشنبه تا شنبه به علت بارش باران

• شیلات:

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل از روز پنجشنبه تا شنبه به علت وزش باد

• خودداری از قرار دادن كندوهای زنبورعسل در مسیل رودخانه ها از روز پنجشنبه تا شنبه به علت بارش باران

• منابع طبیعی:

• رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه به علت امكان وقوع سیلاب در مناطق كوهستانی از روز پنجشنبه تا شنبه به علت بارش باران

• استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام پنجشنبه و شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید و در روز جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به كاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان از روز پنجشنبه تا شنبه به علت وزش باد شدید

• باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاك نسبت به ایجاد و ترمیم تشتك پای درختان، مالچ پاشی همینطور آبیاری باغات خود اقدام نمایند.

• باغداران نسبت به انجام محلول پاشی با كودهای پتاسیمی و كلسیمی برای باغات هسته دار دیررس در صورت آبیاری (هنگام عصر) اقدام نمایند.

• زراعت:

• با عنایت به اینكه بوجاری گندم و جو در حال انجام شدن است از قراردادن بذر در فضای باز خودداری شود.

• كشاورزان برنج كار جهت صرفه جویی و كاهش در مصرف آب از روش آبیاری غرقابی پرهیز و برنج را بصورت متناوب آبیاری كنند تا منجر به كف شكنی چاه ها و شوری آبهای زیرزمینی نشود.

• پیمانكاران بذری گندم و جو با عنایت به گرمای هوا قرص گذاری در انبار بذری مسقف و محافظ شده را انجام دهند.

• كشاورزان ذرت كاردر مزارع ذرت ۶ تا ۷ برگی كود اوره بصورت كود كاری پای بوته صورت گیرد.

• درمزارع شالی با عنایت به آبشویی و تخلیه كود ازته، كود مصرفی بصورت سرك و در چند مرحله مصرف شود. ترجیحا كود سولفات آمونیوم مصرف كنند.

• كشاورزان خصوصاً اراضی شمالی نسبت به انجام عملیات شخم تابستانه با اجرای عملیات گیاهپزشكی اقدام نمایند.

• كشاورزان پس از برداشت شالی و ذرت علوفه ای جهت افزایش مواد آلی خاك مبادرت به كشت ماش كنند. جهت تهیه بذور یارانه ای ماش به مراكز خدمات كشاورزی رجوع كنند.

• با عنایت به گرمای هوا و جهت جلوگیری از پوكی دانه آفتابگردان و در صورت امكان نسبت به استقرار ۳ – ۲ كندو زنبور عسل پیش از گلدهی مزارع آفتابگردان اقدام نمایند.

• با عنایت به افزایش دما و كاهش تنش های جوی كشاورزان نسبت به آبیاری منظم و دوره ای مزارع سویا و آفتابگردان اقدام نمایند. حتما مقدار ۷۵ – ۵۰ كیلوگرم كود اوره در هكتار مصرف شود.

• در صورت شوری آب آبیاری كاهش دور آبیاری، خسارت ناشی از افزایش دما را می كاهد.

• در شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما آبیاری شبانه بخصوص در مناطق شور استان برای مزارع پنبه مفیدتراست.

• علی رغم پیش بینی بارش در ایام پایانی هفته جاری، آبیاری مزارع پنبه بخصوص در كشت های دوم سفارش می گردد.

• در مزارع شالی به منظور مبارزه با آفت كرم ساقه خوار و بیماری بلاست و شیت بلایت، در صورت مشاهده با سموم مناسب نسبت به سم پاشی مزارع اقدام گردد به جز در ایام پنجشنبه و شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید و در روز جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• در مزارع پنبه و سویا سفارش می گردد نسبت به انجام مبارزه بیولوژیك با آفات و در صورت ضرورت مبارزه شیمیایی با سموم سفارش شده اقدام گردد به جز در ایام پنجشنبه و شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید و در روز جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با توجه كاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز پنجشنبه تا شنبه به علت بارش باران

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل از روز پنجشنبه تا شنبه به علت وزش باد شدید

• خودداری از قرار دادن كندوهای زنبورعسل در مسیل رودخانه ها از روز پنجشنبه تا شنبه به علت بارش باران

• منابع طبیعی:

• رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه به علت امكان وقوع سیلاب در مناطق كوهستانی از روز پنجشنبه تا شنبه به علت بارش باران

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های سمنان و قزوین در پنجشنبه عصر و روز جمعه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه ها و سالن ها به منظور كاهش دما

• هرس شاخه های آلوده به سوسك سرشاخه خوار و سوزاندن و مدفون كردن آنها

• آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنك روز و یا هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• هرس سبز و كم كردن سطح تبخیر گیاه و تنك كردن میوه ها با عنایت به كاهش منابع آبی

• آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از افزایش دما و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار

• برداشت درساعات اولیه روز وعصر با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول در هوای خنك

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

• زراعت:

• خودداری از روشن كردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با عنایت به گرم بودن هوا و خشك شدن علفهای هرز و وزش باد

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوها

• در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه ها و سالن ها به منظور كاهش دما

• با عنایت به تداوم گرما و تابش شدید آفتاب، جهت مقابله با آفتاب سوختگی، تركیدگی و خشكیدكی درختان، به سفید كردن تنه درختان با رنگهای سفید آب پایه اقدام گردد.

• به دلیل استرس گرمایی، به جز هرس خشكه بری از هرگونه هرس سبز در مردادماه خودداری شود.

• با عنایت به تداوم گرما در ساعات پس از ظهر، جهت كاهش تشنگی درختان از یكی از روش های محلول پاشی كائولین، محلول پاشی تركیبات سیلیكاتی و یا نصب توری یا سایه انداز روی تاج درختان استفاده گردد.

• استفاده از مالچ های سطحی مثل ماسه بادی، كاه و كلش یا پلاستیك روی سطح كرت ها هم به كاهش تبخیر از سطح كرتها كمك می نماید.

• از هر گونه كوددهی، سم پاشی یا محلول پاشی در باغ ها در دمای بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد خودداری شود.

• جهت مقابله با گرما و خشكی در صورت امكان دور آبیاری كوتاه تر شود و به آبیاری سبك اكتفا شود.

• جلوگیری از تبخیر و هدر رفت آب از سطح استخرها و انهار با استفاده از قراردادن پوشش مناسب روی سطح آب استخر و ایزولاسیون انهار

• كشاورزان برای استفاده بهینه از منابع آب، خاك، انرژی و سایه اندازی، از كشت های مختلط و موازی بصورت همزمان استفاده كنند.

• در زمان پرشدن مغز پسته نسبت به آزمایش برگ اقدام گردد.

• از حذف علف های هرز پوششی و یكساله كف باغ های انار و پسته و شخم پای درختان خودداری شود.

• جهت ردیابی آفت مگس مدیترانه ای به نصب تله های سراتراپ در باغ های انار اقدام گردد.

• جهت مقابله با آفت مگس مدیترانه ای در مناطقی كه ردیابی شده در برداشت میوه های رسیده مثل انار، هلو، زردآلو، گوجه سبز تسریع و میوه های پوسیده یا آفت زده جمع آوری و زیر خاك مدفون شود.

• با عنایت به افزایش دما و تبخیر، طعمه پاشی برای مگس مدیترانه ای در ساعات عصر با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی صورت گیرد.

• زراعت:

• در برداشت، خرمن كوبی و ضبط محصول گندم تسریع شود.

• آبیاری مزارع در ساعات خنك روز و حتی الامكان در شب صورت گیرد.

• از مصرف كودهای ازته فسفره و مرغی خودداری شود.

• پس از برداشت مزارع درصورت عدم كشت جدید از شخم خودداری شود.

• با عنایت به گرما و خشكی هوا، جهت جلوگیری از خسارت احتمالی آتش سوزی، خرمن های گندم و جو سریعا خرمن كوبی و محصول به انبار منتقل شود.

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوها

• در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور

• دام داری:

• با عنایت به تداوم گرما، جهت كاهش تنش گرمایی به گاوهای شیری، میزان علوفه جیره غذایی كاهش و میزان كنسانتره جیره افزایش یابد.

• استفاده از جیره های مخلوط، افزایش دفعات خوراك دهی در اوقات خنك روز ( ۶۰ تا ۷۰ درصد خوراك دام ها بین ساعات ۸ شب تا ۸ بامداد داده شود).

• دامداران با عنایت به تداوم گرما كلیه اقدامات لازم جهت كاهش استرس گرمایی در دام ها نظیر استفاده از خنك كننده مناسب، قرار دادن آب و خوراك كافی در دسترس دام ها، تولید سایه روی آخورها و آبشخورها را انجام دهند.

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• طیور:

• نصب فن اضافه، مه ساز، سفید كردن سقف سالن با روكش آلومینیوم و تهویه مناسب جهت مقابله با تنش گرمایی

• انجام تغذیه نیمه شب در سالن های مرغ تخمگذار و اجرای برنامه متناوب نوری در سالن های پرورش جوجه گوشتی

• شیلات:

• بیومتری ماهیان كپور جهت تعیین میزان غذای مورد نیاز صورت گیرد.

• از كوددهی به استخر در هوای گرم خودداری شود. در صورت كوددهی، دستگاه هواده باید روشن بماند.

• در هوای گرم هوادهی ۲۴ ساعته صورت گیرد.

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی در ایام جمعه و شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید و در استان خراسان رضوی احتیاط از روز شنبه تا سه شنبه به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به كاهش ۳ تا ۵ درجه ای دما از روز شنبه بعد در خراسان شمالی

• استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه ها و سالن ها به منظور كاهش دما

• استفاده از كودهای تقویتی همانند سولوپتاس و... در باغات

• مبادرت به آبیاری تكمیلی باغات میوه در ساعات ابتدایی یا پایانی روز و كاهش فاصله زمانی آبیاری

• بازدید از باغات و پیشگیری و مبارزه با آفت كنه و شته در باغات میوه با روش شیمیایی

• مبادرت به مبارزه با سفیدك انگور با استفاده از قارچ كش های سیستماتیك به جای گوگرد به منظور كاهش جمعیت كنه و شته با عنایت به رطوبت بالا

• مبادرت به پیشگیری از مبتلا شدن و همینطور مبارزه با آفت پسیل در باغات پسته

• مبادرت به هرس سبز باغات بخصوص باغات انگور باتوجه به شرایط دمایی

• مبارزه با شپشك در باغات سیب

• مبارزه بیولوزیكی با پروانه مینوز

• استفاده از علف كشهای خاك به جای علف كشهای شاخ و برگ بدلیل سوختگی گیاه

• زراعت:

• خودداری از روشن كردن آتش در مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علفها

• انتقال محصولات برداشت شده غلات و كلزا به انبارهای مسقف و استاندارد

• سله شكنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاك و مبادرت به آبیاری طی ساعات اولیه بامداد یا پس از ظهر بعد از محلول پاشی

• مبادرت به تنظیم مدار آبیاری محصولات نشائی، سبزی و صیفیجات با عنایت به نوسانات دمایی

• نسبت به بازدید از مزارع گوجه فرنگی و بادمجان اقدام گردد و در صورت مشاهده لكه مینوز در این محصولات نسبت به رعایت سفارش های لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری اقدام گردد.

• با عنایت به شرایط دمایی نسبت به بازدید و آبیاری نشاء های كشت شده ذرت اقدام گردد.

• با عنایت به نیاز شدید مزارع پنبه و چغندر به رطوبت، نسبت به مبارزه با علف های هرز این مزارع اقدام گردد.

• مبادرت به پایش كرم ساقه خوار و طوقه بُر در مزارع ذرت

• با عنایت به كمبود منابع آب قابل استحصال در منطقه، پیشنهاد می گردد كشت كینوا جایگزین كشت برنج و دیگر محصولات پرمصرف آبی شود.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به كاهش ۳ تا ۵ درجه ای دما از روز شنبه بعد در خراسان شمالی

آب تازه و خنك به میزان كافی در اختیار دام قرار گیرد.

• خوراك دهی دام با خوراك پرانرژی در ساعات خنك شبانه روز ترجیحا اوایل بامداد و در طول شب

• خودداری از چرای دام در مسیل ها و حریم رودخانه ها به علت احتمال بارندگی رگباری و جاری شدن سیلاب در استان خراسان شمالی در ایام جمعه و شنبه به علت بارش پراكنده

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در استان خراسان شمالی در ایام جمعه و شنبه به علت بارش پراكنده

• خودداری از قرار دادن كندوهای زنبورعسل در مسیل رودخانه ها در استان خراسان شمالی در ایام جمعه و شنبه به علت بارش پراكنده

• تولید سایه بان روی كندوها

• رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور

• شیلات:

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی در ساعات خنك شبانه روز و اجتناب از خوراك دهی در اواسط روز به علت گرمای شدید

• هوادهی مناسب در استخرهای پرورش ماهی سردآبی به خصوص در ساعات اولیه روز

• كنترل آب ورودی استخرهای پرورش ماهی كه از چشمه و رودخانه تغذیه می شوند، به منظور پیشگیری از گل آلود شدن استخر در زمان بارشهای رگباری

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه ها و سالن ها به منظور كاهش دما

• اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه

• آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از ماندگاری هوای گرم و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• استفاده ازكودهای پتاسه در باغات

• مقابله با آفت پسیل پسته

• برداشت درساعات اولیه روز وعصر باتوجه به افزایش كیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول در هوای خنك

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• مبارزه با علفهای هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان

• زراعت:

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی و مزارع به ساعات خنك روز

• كشاورزانی كه قصد كاشت كینوا را دارند با عنایت به نزدیك شدن فصل كاشت در اسرع وقت نسبت به آماده سازی زمین، تعمیر و تجهیز ادوات مورد نیاز و نهاده ها اقدام نمایند.

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوها

• در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور

• دام داری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• شیلات:

• افزایش هوادهی به استخرهای ماهیان گرم آبی

• احتیاط در انجام عملیات صیادی باتوجه به مواج بودن دریا به خصوص در ایام پنجشنبه و جمعه

• استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه ها و سالن ها به منظور كاهش دما

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• تنظیم دور و میزان آبیاری با عنایت به ماندگاری هوای گرم و به تبع افزایش تبخیر و تعرق گیاهان

• پایش آفت كنه ها در باغات با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• پایش و مبارزه با سفیدك سطحی در باغات

• برداشت درساعات اولیه روز وعصر با عنایت به افزایش كیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول در هوای خنك

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

• مبارزه با علف های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان

• اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه

• زراعت:

• استفاده از الگوی صحیح مصرف آب

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسمهای خاك در مزارع برداشت شده

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی مزارع در ساعات خنك روز

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوها

• در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه ها و سالن ها به منظور كاهش دما

• انجام عملیات آبیاری در ساعات خنك روز با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• در صورت امكان برداشت شده محصولات در ساعات خنك روز جهت افزایش ماندگاری آنها

• افزایش میزان آبیاری با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• زراعت:

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسمهای خاك در مزارع برداشت شده

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• پشم چینی دام ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوها

• در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• رنگ زدن كندوها با رنگ پلاستیك سفید جهت جذب تابش كمتر نور

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی

• تغذیه آبزیان به منظور حداكثر برداشت با عنایت به ماندگاری هوای گرم
1397/05/18
19:11:23
5.0 / 5
4653
تگهای خبر: آب , بارش , حفاظت , درختان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
petpart لوازم حیوان لوازم حیوانات خانگی

تگهای لوازم حیوان خانگی پت پارت

PetPart لوازم حیوان خانگی

لوازم حیوانات خانگی

petpart.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم حیوان خانگی محفوظ است