تصویر فوك خزری بر كشتی های دریای خزر

تصویر فوك خزری بر كشتی های دریای خزر

به گزارش لوازم حیوان خانگی مدیر كل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی سازمان شیلات ایران با اشاره به اینكه درباره روند اجرایی كردن سیاست های كلی نظام در حوزه محیط زیست جلساتی با سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم و خوشبختانه هماهنگی خوبی بین شیلات ومعاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد و تابحال خیلی از مسائل را با یكدیگر انجام داده ایم.به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا رضا شاهی فر در دومین روز كارگاه تخصصی محیط زیستی دریایی ونقش رسانه در تنویر افكار عمومی ضمن تشریح اقدامات محیط زیستی سازمان شیلات اظهار نمود: حفاظت و بهره برداری مسئولان از ذخایر آبزی از رویكردهای شیلات است همینطور توسعه مناطق تحت حفاظت با اعمال محدویت های مكانی زمانی و گونه ای و تلاش در كاهش صید ضمنی و دورریز بخصوص گونه های در معرض خطر همچون مهمترین برنامه های شیلات طبق برنامه ششم توسعه است

وی اضافه كرد: بهبود كمی و كیفی تكثیر و رهاسازی آبزیان، تسهیل تكثیر طبیعی آبزیان و توسعه زیستگاه های مصنوعی آبزیان از دیگر رویكردهای شیلات است.

شاهی فربا اشاره به اینكه سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی سیاست های كلی نظام در حوزه محیط زیست است، اظهار داشت: یكی از وظایف مهم سازمان این است كه مسوولیت دستگاه ها را در ارتباط با سیاست های كلی محیط زیست مشخص نماید. تولید نظام یكپارچه محیط زیست و تولید حسابرسی محیط زیستی همچون بندهای مورد تاكید سازمان شیلات است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات شیلات اظهار نمود: نصب مخازن جمع آوری روغن سوخت در بنادر، همكاری در اجرای طرح های اقتضایی مقابله با آلودگی، اجرای مفاد كنوانسیون زیست محیطی همچون كنواسیون به كارگیری مواد ضد خزه و اجرای بخش های مرتبط كنوانسیون مارپول همچون برنامه های حفاظتی شیلات است.

مدیر كل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی سازمان شیلات ادامه داد: جلوگیری از نشت مواد نفتی به هنگام سوختگیری در بنادر صیادی، اجبار شناورها به تحویل زباله و استقرار سیستم دریافت و و دفع زباله از دیگر اقدامات حفاظتی شیلات است.

به گفته شاهی فر تولید زیست گاه های مصنوعی و پایش آنها در جنوب، پایش صید ضمنی روش های صیادی و كوشش برای كاهش آن همچون كوسه ماهیان و لاكپشت ها مهمترین اقدامات سازمان شیلات در زمینه حفظ محیط زیست است.
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا صادقی - مسوول محیط زیست شركت نفت فلات قاره - هم با حضور در دومین روز كارگروه تخصصی محیط زیست دریایی و نقش اصحاب رسانه در تنویر افكار عمومی ضمن اشاره به اقدامات مقابلهای با آلودگی های دریایی در حوزه نفت اظهار نمود: تهیه طرح های اقتضایی مقابله با آلودگی های نفتی برای كلیه اسكله های و سكوهای نفتی از مهمترین اقدامات در حوزه كنترل آلودگی های دریایی است.
وی اضافه كرد: اقدام برای تامین دو فروند شناور برای مقابله با آلودگی های نفتی وتامین تجهیزات كافی و متناسب برای مقابله با آلودگی نفتی همچون برنامه های ما است.
مسئول محیط زیست شركت نفت فلات قاره با اشاره به اینكه حفاری یكی از موضوعاتی است كه باعث آلایندگی می گردد اظهار داشت: ۱۲ عدد دكل حفاری در مناطق عملیاتی وجود دارد كه یكی در خارك در خشكی و مابقی در دریا فعال می باشند. كلیه دكل ها هم اكنون از گل های پایه آبی استفاده می نمایند.
صادقی با اشاره به اقدامات مرتبط با حوزه محیط زیست اظهار داشت: نظارت بر الزامات بر HFE در طرح های توسعه ای، احیای زیستگاه های تخریب شده مرجانی در منطقه خارك، پاكسازی خاك های آلوده و بازدیدهای زیست محیطی از اقدامات ما درحوزه محیط زیست است.

به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا علیرضا خجسته - مدیر كل حفاظت و ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی كشور- در كارگاه تخصصی محیط زیست دریایی اظهار نمود: سازمان بنادر و دریانوردی بر مبنای وظایف بین المللی موظف به اجرای سه تكلیف اصلی شامل ایمنی دریایی، امنیت دریا و حفظ محیط زیست دریایی ناشی از فعالیت های كشتی ها و سكوها است.

وی با اشاره به اینكه سازمان بنادر و دریانوردی ایران به بیش از ۳۳ كنوانسیون بین المللی ملحق شده است، اظهار داشت: مهمترین این كنوانسیون ها، كنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از كشتی ها، كنوانسیون مارپل، كنوانسیون جلوگیری از آلودگی نفتی، كنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی است.

مدیر كل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی اضافه كرد: جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون تولید صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی، كنوانسیون كنترل آب توازن و رسوبات كشتی و كنوانسیون كنترل سیستم های مضر ضد خزه ملحق شده است.

خجسته با تاكید بر اینكه هم اكنون قوانین و مقررات ملی و بین المللی در زمینه حفظ زیست دریایی داریم، اظهار داشت: نتیجه این مقررات برخورداری از كشتیرانی ایمن و دریایی پاك است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بنادر ودریانوردی در زمینه حفظ محیط زیست دریایی اظهاركرد: تولید مراكز مقابله با آلودگی دریا در شمال و جنوب كشور، تجهیز بنادر به انواع تجهیزات مقابله با آلودگی دریایی، اجرای عملیات پاكسازی و مقابله با آلودگی، برگزاری مانورهای ملی منطقه ای و استانی برای مقابله با آلودگی نفتی و تولید مراكز پیشگیری و مقابله با آلودگی هوا در بنادر مختلف كشور همچون اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی است.

مدیر كل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: قانون ملی حفاظت ازدریاها و رودخانه های قابل كشتیرانی در برابر آلودگی نفتی در سال ۸۹ تصویب شده است كه بر مبنای آن آلوده كنندگان موظف به پرداخت هزینه های عملیات پاكسازی و هزینه های شیلاتی هستند همینطور طرح ملی آمادگی، مقابله و همكاری در برابر آلودگی نفتی در رودخانه های قابل كشتیرانی در سال ۹۱ به تصویب رسید.

به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا، صفری- مدیر عامل موسسه رده بندی ایرانیان- در كارگاه تخصصی محیط زیست دریایی اظهار نمود: حفظ محیط زیست یك اقدام پیشگیرانه است چون جبران خسارت های محیط زیستی در طول عمر یك انسان هم ممكن نیست.

وی اضافه كرد: سرمایه اصلی همه فعالیت های دریایی دریای پاك است. ۲میلیارد دلار میزان ارزش كار دریایی است. این درآمد از دریا ناشی می گردد ازاین رو اگر دریا غیرایمن یا غیر پاك باشد كسب این درآمد ممكن نخواهد بود.

صفری با تاكید برضرورت بررسی و شناخت عوامل زیست محیطی كلان در صنایع دریایی اظهار نمود: تخریب محیط زیست با استفاده از صید بی رویه، كاهش تنوع زیستی و از دست دادن گونه های حساس و كاهش ذخایر تجدیدپذیر و گسترش انواع آلودگی های محیط زیستی همچون عواملی است كه در حفاظت از دریا مورد توجه قرار می گیرد.

مدیر عامل موسسه رده بندی ایرانی ها اظهار داشت: حوادث در دریا فراملی وغیر قابل جبران هستند ازاین رو باید دنبال كنترل و مقابله با این حوادث باشیم.

وی در ادامه اظهار نمود: موسسات رده بندی یك بخش مستقل هستند كه در قالب سمن فعالیت می نمایند و برای كار خود دستور العمل و استاندارد دارند. این موسسات در ابتدا باید قوانین خویش را منتشر كنند تا از تطابق این قوانین با قوانین كنوانسیون های بین المللی اطمینان حاصل شود. حفاظت از محیط زیست از وظایف اصلی نهادهای رده بندی است كه درمنشوراخلاقی و اهداف كیفی این موسسات لحاظ می گردد و برای این كار برنامه های سالانه تدارك می بینند. توسعه روابط و تعاملات با سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه امور دریایی همچون اهداف سازمان رده بندی ایرانی ها است.

صفری خواهان شد كه سازمان حفاظت محیط زیست طبق استانداردهای بین المللی عمل كند و اگر گزارش عملكرد سازمان دراین دوره پربار است بتواند با كمك موسسات رده بندی ایرانی ها عملكرد خویش را پررنگ تر كند.

به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا پروین فرشچی - معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست- در انتها این كارگاه از تفاهم سازمان محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی به منظور قرار دادن تصویر فوك خزری روی كشتی ها و شناورهای ایرانی اطلاع داد.

وی اضافه كرد: با هماهنگی مدیرعامل كشتیرانی ایران قرار شده تصویر فوك خزری بعنوان تنها پستاندار دریای خزر روی كشتی های ایرانی نقش ببند. این مورد در حوزه منطقه ای بسیار مثبت ارزیابی می گردد و نشان دهنده اهمیت فوك خزری برای دولت جمهوری اسلامی ایران و توجه به مقوله محیط زیست است.

فرشچی در انتها اظهار نمود: درمرحله بعدی قصد داریم در جنوب كشور تصویر گونه های در حال انقراض را روی كشتی های قرار دهیم. این تصاویر به یك پیام محیط زیستی مزین خواهد بود. 

1396/10/06
19:17:26
5.0 / 5
4913
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
petpart لوازم حیوان لوازم حیوانات خانگی

تگهای لوازم حیوان خانگی پت پارت

PetPart لوازم حیوان خانگی

لوازم حیوانات خانگی

petpart.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم حیوان خانگی محفوظ است